“Arkadag şäheri bagtyýarlyk mesgeni” atly söhbetdeşlik geçirildi

25.07.2023 39
“Arkadag şäheri bagtyýarlyk mesgeni” atly söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanyň "Türkmenistan" DTB Kerki etrap şahamçasynda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda ýakynda dabaraly ýagdaýda birinji tapgyry açylyp ulanylmaga berlen Arkadag şäheriniň binagärlik aýratynlyklary barada “Arkadag şäheri bagtyýarlyk mesgeni” atly söhbetdeşlik geçirildi. Duşuşykda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa, Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň “Kerki” şahamçasynyň Buhgalter hasaby we hasabatlar bölüminiň hünärmeni M.Gurbangeldiýewa çykyş etdiler. Çykyş edenler Arkadag şäheriniň gojaman Köpetdagyň jana şypaly tebigy aýratynlyklarynyň hem-de ynsan eli bilen döredilen gözellikleriň ajaýyp sazlaşygydygy barada buýsaç bilen bellediler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.