“Arkadag Serdarly bagtyýar Ýaşlar”

21.08.2023 74
“Arkadag Serdarly bagtyýar Ýaşlar”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, Kerki erabynyň orta mekdeplerinde, çagalar baglarynda zähmet çekýän ýaş mugallymlaryň gatnaşmagynda “Arkadag Serdarly bagtyýar Ýaşlar” atly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň başlygy A.Rahmanowa, Kerki etrap bilim bölüminiň müdiri B.Jumageldiýew, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap komitetiniň başlygy J.Aşyrow, Türkmenistanyň agrar partiýasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap komitetiniň başlygy R.Öwezow hem-de Türkmenistanyň Käredeşler arkalşyklarynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap birleşmesiniň başlygy R.Rahmankulow çykyş etdiler. Maslahatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň ilkinji ýaşlar guramasynyň başlyklary we öňdebaryjy işjeň agzalary gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanyldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.