Bank işgärleri bäsleşdiler

26.08.2023 58
Bank işgärleri bäsleşdiler

Şu ýyl milli manadymyzyň dolanyşyga girizilenine 30 ýyl dolýar. Bu şanly sene mynasybetli Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý-dabaralar merkezinde «Arkadag Serdarly ösüşlere beslenen Watanyň bagtyýar zenanlary» atly bäsleşik geçirildi. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramaklarynda geçirilen bu bäsleşige welaýatymyzyň bank ulgamynda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar.

Bäsleşigiň maksady hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasatlary netijesinde Watanymyzyň belende galýan zamanasynda döwletimiziň Garaşsyzlyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 32 ýyllyk şanly baýramyny we milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 30 ýyllygyny dabaralandyrmakdan, milli mirasymyzy, ene-mamalarymyzdan galan el hünärini hem-de bereketli we myhmansöýer türkmen saçagyny wasp etmekden ybaratdyr. Ol «Hünärim bar―hormatym bar», «Milli aşpezlik ukyplary», «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýen üç şerti öz içine almak bilen, olarda bagtyýar zenanlar özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

Bäsleşikde eminler toparynyň gelen netijesine görä ýeňijiler yglan edildi. Şunlukda, Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň welaýat şahamçasynyň hünärmeni Gülşat Eminowa bilen Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Amul şahamçasynyň hünärmeni Aýsoltan Saryýewa ýeňiji bolup, bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Bäsleşigiň ýeňijilerine we oňa gatnaşanlara guramaçylar tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.