“Baýlyga çalşylmaýan gymmatlyk”

17.08.2023 109
“Baýlyga çalşylmaýan gymmatlyk”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap merkezi kitaphanasy bilen bilelikde, ýaş döredijileriň gatnaşmagynda, Gahyrman Arkadagymyzyň Halkymyza peşgegeş beren çuňňur many-mazmunyny, milli ruhy gymmatlyklarymyzy düşündirmek maksady bilen “Baýlyga çalşylmaýan gymmatlyk” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi Söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni G.Wellekow, etrabyň merkezi kitaphanasynyň kitaphançysy L.Annamyradowa çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.