Baýramçylyga bagyşlandy

23.09.2023 38
Baýramçylyga bagyşlandy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýy mynasybetli Çärjew etrap medeniýet bölüminde «Ak ýollara rowan Watan, dowamata dowam Watan» diýen at bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi. Bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri, işjeň partiýa agzalary, önümçilik edaralarynyň öňdebaryjylary Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk senesiniň şanyna guralan bu çäräniň arzyly myhmanlary boldular. Baýramçylyk çäresinde hormatly Prezidentimiziň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda durmuşa geçirýän beýik özgertmelerini ilat arasynda wagyz etmekde işjeňlik görkezýän, ýurdumyzyň ösüşlerine öz mynasyp goşantlaryny goşýan partiýa agzalarymyzy ýurdumyzyň özygtyýarlylygynyň şanly toýy mynasybetli Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary bilen sylagladyk. Etrabyň ýaş sahna ussatlarynyň asuda Watanymyzy, bagtyýar döwrümizi wasp edip ýerine ýetiren aýdym-sazly çykyşlary dabara gatnaşyjylarda aýratyn täsir galdyrdy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.