Berkarar Döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy: täze döwür, täze maksatlar

17.08.2023 64
Berkarar Döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy: täze döwür, täze maksatlar

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrabyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri, bilim ulgamynda, edara-guramalarynda zähmet çekýän ýolbaşçylaryň, işgärleriň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy jemgyýetçilik ähmiýetini ýaşlara giňişleýin düşündirmek maksady bilen "Berkarar Döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy: täze döwür, täze maksatlar" atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz-nesihat çäresinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň bölüminiň müdiri G.Amansähedowa, Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa gullugynyň Lebap welaýat boýunça müdirliginiň maýory Ş.Sylapow, Halaç etrap prokurorynyň prokurorynyň kömekçisi Ş.Töräýewa, Halaç etrap polisýa bölüminiň uly leýtananty kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça bölümçesiniň gözegçisi Ö.Hoçjyýew çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.