Bilim-terbiýeli türkmen ýaşlary — ata Watanymyzyň buýsanjy

22.09.2023 97
Bilim-terbiýeli türkmen ýaşlary — ata Watanymyzyň buýsanjy

Türkmenabat şäher häkimliginde «Bilim-terbiýeli türkmen ýaşlary — ata Watanymyzyň buýsanjy» diýen at bilen geçirilen dabaraly maslahat täze okuw ýylynyň ilkinji gününde Gahryman Arkadagymyzyň geçiren umumy sapagynyň taryhy ähmiýetine bagyşlandy. Oňa il sylagly ýaşulular, syýasy partiýalaryň wekilleri, kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalary, Türkmenabat Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyplary gatnaşdylar. Olar şanly ýylymyzda bagtyýar ýaşlaryň durmuşyny özgerdýän taryhy wakalar, ýaş nesliň durmuş goraglylygyny üpjün etmegi nazarlaýan giň gerimli işler dogrusynda buýsançly söhbet etdiler. Ildeşlerimiz türkmen ýaşlarynyň ak ertirlere gönükdirilen nurana ýollarynyň Gahryman Arkadagymyzyň ady we ylymly-bilimli, çuň gözýetimli şahsyýetleriň kemala gelmegi ugrundaky beýik tutumlary bilen baglanyşyklydygyny nygtadylar. Mährem enelerimiz bolsa Milli Liderimiziň geçen umumy sapagynda eden çuň mazmunly çykyşynyň terbiýeçilik ähmiýetine aýratyn ünsi çekdiler. Türkmenabat şäher medeniýet merkeziniň sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary maslahata gatnaşyjylaryň ruhubelentligini has-da artdyrdy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.