Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!

13.07.2023 115
Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!

Bagtyýar geljegimiziň eýeleri bolan ýaş nesliň akylly-başly, edepli-ekramly, ylymly-bilimli, halkyny, Watanyny söýýän ilhalar adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda aladalanmak hemmämiziň öňümizde duran möhüm meseleleriň biridir. Bu ugurdaky anyk wezipeler biziň hem gündelik işimiziň bir bölegini düzýär. Arkadagly Serdarymyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň öňünde goýýan şeýle jogapkärli wezipelerinden ugur alyp, biz hem bilim edaralarynda dürli wagyz-nesihat ähmiýetli çäreleriň geçirilmegine aýratyn ähmiýet berýäris. Golaýda Köýtendag etrabynyň Akgumolam geňeşliginiň oba medeniýet öýünde guralan wagyz-nesihat duşuşygy hem çagalaryň bagtyýarlygyny üpjün etmäge bagyşlandy.

«Çaga eziz, edebi ondan-da eziz» diýen at bilen geçirilen bu ähmiýetli çärä jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, mugallymlar, polisiýa işgärleri, lukmanlar, arçynlar, ene-atalar gatnaşdylar. Duşuşygyň dowamynda okuwçylaryň tomusky dynç alşynyň sapaly geçmegini gazanmaga gönükdirilen täsirli çykyşlara giň orun berildi. Wekiller öz çykyşlarynda jemgyýetçilik ýerlerinde tertip-düzgüni doly we dogry berjaý etmekligiň, öýlerde we beýleki ýerlerde elektrik enjamlaryny talabalaýyk ulanmaklygyň, ynsan saglygyna howp salýan hereketlerden daşda durmaklygyň möhümdigini ündediler. Ýaşlaryň arasynda tertip-düzgüni berkitmegiň, arassaçylyk kadalaryna eýermegiň, çagalaryň ýaplara suwa düşmekden saklanmagyna gözegçiligi güýçlendirmegiň zerurdygy dogrusynda ene-atalar bilen düşündiriş işleri geçirildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.