Doganlar galla oragynda görelde görkezdiler

27.07.2023 60
Doganlar galla oragynda görelde görkezdiler

Bugdaý oragy möwsümine kerkili kombaýnçy doganlar, Astanababa şäherçesiniň ýaşaýjylary Batyr we Daýanç Kulyýewler hem gatnaşdy.

Welaýat gazetiniň ýazyşy ýaly, olaryň kakasy Ýagşymyrat aga hem 30 ýyla golaý wagtdan bäri oba hojalyk ulaglarynyň dürli görnüşlerini ussatlyk bilen dolandyryp gelýän ussat.

Doganlaryň ulusy Batyr indi on ýyldan gowrak wagt bäri dürli kysymly däne orujy kombaýnlary sürmekde daýhanlaryň ýakyn ýardamçylarynyň biri. Daýanjyň hem mehanizatorçylyga ykbalyny baglanyna 8 ýyla golaý wagt boldy. Olar etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasy tarapyndan özlerine berkidilen däne orýan kombaýny iş çalşygyna laýyklykda agzybirlikde dolandyrýarlar.

Doganlar şu ýylky orak möwsüminde hem öz zähmetlerini gaýgyrmadylar. Olar jogapkärli möwsümiň dowamynda her gün bugdaýly atyzlaryň 25—30 gektar töwereginiň dänesini ýygnadylar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.