Dökün zawody gurlar

21.07.2023 106
Dökün zawody gurlar

Günorta Koreýanyň senagat ministri Li Çang Yang Günorta Koreýanyň kompaniýalarynyň Balkan we Lebap welaýatlarynda amala aşyryljak iki sany dökün zawodynyň gurluşygynda alyp barjak işlerine Türkmenistanyň goldaw berjekdigine ynam bildirdi. Günorta Koreýa Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde fosfat dökünlerini öndürýän zawody we Balkan welaýatynda karbamid we ammiak dökünlerini öndürýän zawody gurmagy maksat edinýär.

Habarda bellenilişi ýaly, iki sany dökün zawodynyň taslamasynyň umumy bahasy takmynan 2,5 milliard ABŞ dollaryna deň bolar. Türkmenistanyň Seul şäherindäki ilçihanasynyň habaryna görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Baýmyrat Annamämmedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti 17-nji iýulda sapar bilen Günorta Koreýa bardy. Şeýle hem saparyň çäklerinde wise-premýer Baýmyrat Annamämmedow Günorta Koreýanyň Premýer-ministri Han Dak Su bilen duşuşdy we iki ýurduň arasyndaky söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.