Döwrebap iki mekdep ulanylmaga berildi

01.09.2023 41
Döwrebap iki mekdep ulanylmaga berildi

Berkarar Döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesle berilýän bilimiň mazmunynyň we hiliniň öňde baryjy halkara talaplaryna laýyk gelmegini gazanmak bilim işgärleriniň baş maksady bolup durýar.

Ynha şu gün hem Çärjew etrabymyzda 2 sany täze ak mermerli mekdepleri, Çärjew etrabynyň Farap şäherinde 960 orunluk orta mekdep, Çärjew etrabynyň Zergär geňeşliginiň Gyzylýap obasynda 600 orunluk orta mekdep açyldy. Hormatly Prezidentimiz “Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek ýokary ylmy mümkinçiligi bolan giň gözýetimli, maksada okgunly, innawasion tehnalogiýalary dolandyrmaga ukyply ýokary hünärli, taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek boýunça ähli tagallalar edilýär.

Ýurdumyzda bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak babatda bimöçber aladalary edýän, bize şeýle döwrebap mekdeplerde işlemäge ýaşlaryň döwrebap bilim ojaklarynda okamaga şert döredip beren Arkadagly Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işleri hemişe rowaçlyklara beslensin.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.