Düşündiriş işleri geçirilýär

18.09.2023 15
Düşündiriş işleri geçirilýär

Şanly ýylymyzyň sentýabrynda üstünlikli geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy gowy netijeler bilen dowam edýär. Döwlet derejesinde asylly däbe öwrülen il-gün bähbitli çärä hemmeleriň işjeň gatnaşýandygyny ýatlamak ýakymlydyr. “Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlyk Köýtendag etrabynda-da guramaçylykly geçirilýär. Köçelerde we ýollarda gözegçilikden, täsirli guralýan wagyz-nesihat çärelerinden ybarat bolýar. Bilelikde guralýan öwüt-ündew işlerinde şäherimiziň ilatyna köçe-ýol hereketiniň howpsuzlygynyň düzgünlerini düşündirilýär. Biraýlygyň geçirilmegi maşgalalarymyzyň abadan, ömrümiziň rahat bolmagyndaky ähmiýeti dogrusynda täsirli gürrüň edilýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.