Ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi

05.08.2023 76
Ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi

Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynyň ylmy bölüminde ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi.

Okuw maslahatynda edilen çykyşlarda şol enjamlaryň ornaşdyrylmagynyň ekologiýa howpsuzlygynyň esasy şertleriniň biri bolup durýandygy bellenildi.

Maslahatda döwlet Baştutanynyň tebigaty goramak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça öňde goýan jogapkärli wezipelerini durmuşa geçirmek üçin geljekde edilmeli işlere aýratyn üns berildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.