Ertirden mekdep bazarlary işläp başlar

31.07.2023 60
Ertirden mekdep bazarlary işläp başlar

Ertir ýagny, 1-nji awgustdan başlap, Türkmenistanyň ähli ýerlerinde, şol sanda welaýatymyzda hem mekdep bazarlarynyň işi ýola goýlar. Bu barada Hökümetiň 28-nji iýulda geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Atdaýew döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň söwda düzümleri tarapyndan okuwçylar we talyplar üçin, harytlary öndürijiler we iberijiler bilen bilelikde, ýurduň bazarlaryny okuw esbaplary, okuwçy we sport egin-eşikleri, aýakgaplary hem-de beýleki harytlar bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Mekdep bazarlarynyň harytlarynyň söwdasyny şu ýylyň 1-nji awgustyndan başlap, 5-nji sentýabryna çenli geçirmek meýilleşdirilýär.


Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.