“Gahryman Arkadagymyz ýaşlara nusgalyk ýörelge” atly hoşallyk maslahaty geçirildi

05.09.2023 39
“Gahryman Arkadagymyz ýaşlara nusgalyk ýörelge” atly hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, bilimler we talyp ýaşlar güni we täze okuw ýylynyň başlanmagy, şol gün türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlar bilen umymy okuw sapagyny geçirmegi mynasybetli Kerki etrap häkimliginiň hünär-tehniki okuw mekdebinde talyplaryň we mugallymlaryň gatnaşmagynda “Gahryman Arkadagymyz ýaşlara nusgalyk ýörelge” atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Hoşallyk maslahatynda mekdebiň mugallymlary N.Ýalkapowa, A.Mustafaýewa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa çykyş etdiler. Hoşallyk maslahatynda çykyş edenler ýaşlara hemişe nusgalyk ýörelge bolýan Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin alkyş sözlerini aýdylar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.