«Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz»

25.09.2023 40
«Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz»

Beýik baýramyň ― Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda şatlyk-şagalaňa beslenýän dabaralar biri-birine utgaşýar. Şeýle ýatdagalyjy çäreleriň biri Saýat etrabyndaky «Han toý» toý mekanynda geçirildi. «Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz» diýlip atlandyrylan dabara iri jemgyýetçilik guramalarynyň, uly nesliň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Ata Watanymyzyň täze taryhynyň bu möhüm senesi ýurdumyzyň ähli ugurlarda bedew batly ösmeginiň, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagynyň badalgasy boldy. Şol sebäpli bagtyýar ildeşlerimiz Garaşsyzlyk gününi uludan baýram edýärler. Dabarada çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmek, eziz Diýarymyzy dünýä tanatmak ugrunda taýsyz tagallalary edýändigini, ol il-ýurt bähbitli işleri peder ýoluna wepaly Arkadagly Serdarymyzyň belent mertebe we berk ynam bilen ýöredýändigini bellediler. Çäksiz buýsanja we guwanja beslenen dabaranyň dowamy etrabyň medeniýet işgärleriniň aýdym-sazly çykyşlary bilen utgaşyp gitdi. Ýerine ýetirilen şirin labyzly aýdymlaryň, göwün göteriji tanslaryň üsti bilen bagtyýarlyk döwrümiz, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň amala aşyrýan beýik işleri, ösýän, özgerýän ata Watanymyz belentden wasp edildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.