“Geňeşli maslahat ähmiýetli çözgüt”

30.08.2023 36
“Geňeşli maslahat ähmiýetli çözgüt”

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we jemgyýetçilik ähmiýeti barada wagyz etmek maksady bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň Aragatnaşyk bölüminde zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda “Geňeşli maslahat ähmiýetli çözgüt” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu wagyz-nesihat çärede Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň sanly ulgam boýunça hünärmeni O.Aşirowa, Kerki etrabynyň Aragatnaşyk bölüminiň işgäri J.Amandyrdyýewa çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.