Gowaçaly meýdanlara peýdaly mör-möjekler goýberildi

25.08.2023 15
Gowaçaly meýdanlara peýdaly mör-möjekler goýberildi

Lebap welaýatynyň biokärhanalarynda kemala getirilen peýdaly mör-möjekleriň täze tapgyry gowaçaly meýdanlara goýberildi. Altyngözlüje, gabrobrakon we trihogramma entomofaglary bilen şu ýyl welaýatyň etraplarynyň müňlerçe gektar meýdanynda gowaça zyýankeşleri ýok edildi. Ýörite hünärmenleriň geçiren seljerme işlerinden soňra, käbir ýerlere ikinji gezek entomofaglar goýberildi. Netijede, gowaçanyň hasyl elementleriniň ählisi-de zyýankeşlerden halas edildi. Habarda bellenilişi ýaly, zyýankeşlere garşy göreşiň bu biologik usulynyň amatly hem-de arzan düşýändigi üçin şu ýyl welaýatda biokärhanalaryň 130-sy işledildi. Geljek ýyllarda olaryň sany ýene-de artdyrylar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.