«Gülüň owadan» bäsleşigine badalga berildi

13.07.2023 101
«Gülüň owadan» bäsleşigine badalga berildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň yglan etmeginde türkmen zenanlarynyň arasynda «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň etrap-şäher tapgyrlary geçirilip başlandy. Halaç, Saýat, Köýtendag, Hojambaz, Çärjew, Dänew, Kerki etraplarynda we Türkmenabat şäherinde bäsleşik örän gyzykly geçdi.

Etrap-şäher tapgyrlarynda ýeňiji bolanlar şu aýyň 14-inde «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň Türkmenabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçiriljek welaýat tapgyryna gatnaşýarlar. Iýul aýynyň 26-synda bolsa Aşgabat şäherinde bäsleşigiň jemleýji tapgyry bolar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.