Halk Maslahatynyň mejlisine bagyşlanan çäre geçirildi

13.10.2023 257
Halk Maslahatynyň mejlisine bagyşlanan çäre geçirildi

Lebap welaýat häkimliginde golaýda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen maslahat geçirildi. «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ösüşiň demokratik ýoly bilen beýik geljege tarap» at bilen guralan bu maslahata Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, welaýat, şäher we etrap Halk maslahatlarynyň başlyklary, jemgyýetçilik guramalarynyň we edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, talyp ýaşlar, medeniýet we sungat ussatlary gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşyna dahylly möhüm meseleleriň oňyn çözgüdi kabul edildi. Halkyň erk-isleginiň wysal tapyp, döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy bolsa şu gezekki döwletli Maslahatyň esasy aýratynlygy boldy. Maslahatyň dowamy welaýatyň medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary bilen utgaşdy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.