Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri hormatlanyldy

26.07.2023 58
Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri hormatlanyldy

Türkmenabat şäher häkimliginde ýakynda geçirilen halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden welaýatymyzyň türgenlerine hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy boldy. Dabaranyň çäklerinde şu aýyň dowamynda geçirilen halkara ýaryşlarynyň ikisiniň ýeňijileri sylaglanyldy.

Türkmenistanly türgenler ýakynda Gazagystanyň Astana şäherinde geçirilen Guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda medallaryň 11-sine, Özbegistanyň Daşkent şäherinde küşt boýunça mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen Aziýanyň açyk çempionatynda bolsa medallaryň 7-sine mynasyp boldular. Gündogar sebitiň wekilleri dünýä çempionatyndan iki, Aziýanyň açyk çempionatyndan bolsa bäş medal bilen dolanyp geldiler.

Dabarada Guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynyň kümüş medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Guşakly göreş federasiýasynyň türgeni Jemal Öwlüýägulyýewa, ýene-de şol çempionatda bürünç medala mynasyp bolan Saýat etrabynyň ýaşaýjysy Guwanç Hemraýewe, küşt boýunça Aziýanyň açyk çempionatynyň bir kümüş we bir bürünç medalyna mynasyp bolan Dänew etrabyndaky 31-nji orta mekdebiň okuwçysy Lala Şöhradowa, ýene şol ýaryşda kümüş medallaryň ikisini gazanan Türkmenabat şäherindäki 27-nji orta mekdebiň okuwçysy Mähri Agamyradowa hem-de şol ýaryşdan bir kümüş medal bilen dolanan Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 41-nji orta mekdebiň okuwçysy Gülmira Seýilhanowa hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Ýeňijilere Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi hem öz sowgatlaryny gowşurdy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.