Himiýa zawodynda alty aýyň dowamynda 186 tonna elektrolit öndürildi

21.07.2023 50
Himiýa zawodynda alty aýyň dowamynda 186 tonna elektrolit öndürildi

Türkmenabadyň himiýa zawodynda ýylyň başyndan bäri oba hojalygy üçin möhüm bolan fosforly mineral döküniniň, ýagny ammonili superfosfatyň meýilnamada bellenilen 126 müň 500 tonnasyna derek 135 müň tonnadan gowragy öndürilip, bu baradaky meýilnama 106,9 göterim amal edildi.

Bu ýerde ýylyň başynda bäri 186 tonna elektrolit öndürilip, onuň ösüş depgini geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirilende 160 göterimden aşypdyr. Kärhanada ösümlikleriň ösüşini sazlaşdyrýan suwuk görnüşli serişde — oksigumat öndürmek boýunça hem ýokary netije gazanylypdyr. Gowaça, däneli, gök we bakja ekinleri, şeýle hem ýeralma ekilende ulanylýan bu döküniň şu ýylyň alty aýynda 200 tonnasy öndürilip, ösüş depgini 151 göterimden gowrak bolupdyr.

Şeýle hem kärhananyň işgärleri ýylyň alty aýynyň dowamynda kükürt kislotasynyň 46 müň tonna golaýyny öndürmegiň hötdesinden gelipdiler. Bu ýerde halk hojalygynyň dürli pudaklarynda ulanylýan keramiki önümleriň dürli görnüşlerini, dürli ölçegdäki polietilen we polipropilen turbalary hem-de çelekleri we beýleki dürli himiki serişdeleri öndürmeklik ýola goýlupdyr. Kärhanada häzirki wagtda 1 müň 300-den gowrak işçidir hünärmenleriň zähmet çekýändigini, bu ýerde tejribeli hünärmenler bilen birlikde ýaşlaryň hem ençemesiniň işleýändiklerini bellemek bolar.

Kärhanada öndürilýän önümleriň oba hojalyk ulgamynda ulanmagyň has amatly usullary gözlenilýär. Muňa mysal edip, superfosfat önüminiň düwürlenen, ýagny dänelenen görnüşiniň — meliorantyň önümçiliginiň ýola goýlandygyny, onuň bolsa, ekin meýdanlaryna dökün berlende örän amatlydygyny görkezmek bolar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.