Howpsuz hereket üçin

13.09.2023 9
Howpsuz hereket üçin

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga Çärjew etrap polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölümçesiniň işgärleri hem taýýarlykly geldiler. Biraýlygyň öňüsyrasynda etrabyň çägindäki gatnawly ýollaryň çyzgytlary täzelenilip, ýol belgileriniň üsti ýetirildi. Esasan hem Türkmenabat — Mary awtomobil ýolunyň ugrunda ýol belgileriniň we çyzgytlarynyň täzelenilendigini aýtmak gerek. Her gün ýeňil we ýük ulaglarynyň ýüzlerçesi üçin esasy gatnaw ugry bolup hyzmat edýän bu ýoluň ugrunda howpsuzlygy gazanmak maksady bilen, ýol gözegçileri gije-gündizleýin nobatçylyklary hem alyp barýarlar. Hususan-da, ýol gözegçileri tarapyndan ýoluň Garagum sährasynyň jümmüşinden geçýän böleklerinde sürüjileriň ulagyny seresap dolandyrmaklaryna gözegçilik edilýär. Biraýlygyň başlanmagy bilen onuň çäklerindäki çärelere hem giň gerim berildi. Şu günler sürüjileriň we ýol hereketine gatnaşyjy pyýadalaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini yzygiderli geçirýäris. Ýakyn günlerde bolsa mekdep okuwçylarynyň arasynda gyzykly bäsleşikleri guramagy meýilleşdirýäris.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.