Ilkinji kömegiň usullary düşündirilýär

13.09.2023 79
Ilkinji kömegiň usullary düşündirilýär

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň, welaýat polisiýa müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň we Türkmenabat garnizonynyň harby awtoulag gözegçiliginiň bilelikde guramagynda welaýatymyzyň çägindäki harby bölümlerde amaly okuw sapaklary geçirildi. Bu sapaklar «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlandy.

Okuw maslahatynyň dowamynda jemgyýetiň wekilleri ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak, ýol-ulag hadysalary ýüze çykan ýagdaýynda ejir çekene ilkinji kömek bermegiň usullary barada gürrüň berdiler. Ilkinji kömek berlişiniň aýratynlyklary tejribe-synag görkezilişleri bilen has aýdyň düşündirildi. Şunda ýolda, sährada we suw giňişliginde heläkçilige uçran adamlara kömek etmegiň usullary barada birin-birin durlup geçildi.

Aknabat WELLIÝEWA,
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň
welaýat bölüminiň saglygy goraýyş we durmuş
üpjünçilik bölümçesiniň hünärmeni

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.