IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ — 2024

12.03.2024 149
IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ — 2024

Lebap welaýat Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda ýylyň-ýylyna geçirilýän «Iň eýjejik gyzjagaz -2024» atly şadyýan bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Onda bäsleşigiň etrap-şäher tapgyrlarynda ýeňiji bolan 2-4 synplarda okaýan gyzjagazlar öz ukyp-başarnyklaryny açyp görkezdiler. Gyzjagazlar bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygy netijesinde ýurdumyzda alnyp barylýan tutumly işleri, bagtyýar çagalygy, dost-doganlygy, sporty wasp edýän aýdym-sazly çykyşlary ýerine ýetirdiler. Şeýle hem olar milligimize, sungatymyza, medeniýetimize bolan söýgüsini şahyrana sözleriň üsti bilen beýan etdiler. Bäsdeş gyzjagazlar özleriniň ýaş aýratynlyklaryna görä, ene-mamalarymyzdan miras galan milli el işlerimizi ýerine ýetirmek boýunça hem başarnyklaryny açyp görkezdiler. Gyzgalaňly häsiýete eýe bolan bäsleşigiň netijeleri boýunça Dänew etrabyndaky 2-nji orta mekdebinden Aýna Döwletýarowa birinji, Çärjew etrabyndaky ýöriteleşdirilen 31-nji orta mekdepden Jahan Jumaýewa ikinji orunlara mynasyp boldular we bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. Bäsleşikde baýrakly üçünji orna Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdebinden Jennet Ergeşowa mynasyp boldy. Ýeňijilere Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşiniň baş hünärmeni:        Dinara Karimowa

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.