Iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler

29.07.2023 42
Iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler

     Türkmenabadyň tikin fabriginiň zähmet adamlary şu ýylyň ýedi aýynyň iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler. Olar şu döwür üçin meýilleşdirilen 20 million 714 müň 592 manatlygyň ýerine eýýäm 25 million manatlykdan gowrak önüm öndürdiler.

Fabrigiň önümleriniň içerki bazarda tutýan orny örän ýokary hasap edilýär. Bu ýerde, esasan, harbylardan gelýän buýurmalaryň uly möçberdäkisi çalt we ýokary hilli ýerine ýetirilýär. Geçen ýyllarda mekdep ýaşly çagalar üçin daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň birnäçesi hem şu fabrikde öndürilip başlandy. Mekdep okuwçylarynyň köp isleg bildirilýän goşhaltalarynyň, egin-eşikleriniň önümçiligi şu ýyl hem üstünlikli dowam etdirilýär. Welaýatyň çagalar bakja-baglaryndaky körpeler üçin ýorgan-düşekleriň, ýassyklaryň daşlyklary hem öndürilýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.