“Kalbymyzy buýsandyrýan kitap”

26.07.2023 109
“Kalbymyzy buýsandyrýan kitap”

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap merkezi kitaphanasy bilen bilelikde edara-guramada zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan gözbaş alýan ynsanperwerlik, parahatsöýüjilik we belent adamkärçilik ruhuna eýelenen ajaýyp eseri bolan “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly ajaýyp eserini ýaşlara düşündirmek maksady bilen “Kalbymyzy buýsandyrýan kitap” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamynda Milli Liderimiziň halkymyza sowgat beren ajaýyp eseri “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly ajaýyp eseriniň ýaşlarymyza, türkmen milletimiziň kalbyna, ruhy dünýäsine has-da içgin düşünmäge itergi berýän pikirleri öňe sürýän bu kitap, täze kitap birnäçe bölümlerden ybarat bolup, türkmen kalbyny giňden açyp görkezýän eser bolmak bilen, halkymyzyň milli ýörelgelerini dünýä ýaýjak, Watanymyzyň mertebesini, at-abraýyny belende göterjek ruhy gymmatlygy barada giňişleýin gürrüň edildi. Söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni G.Wellekow, etrabyň merkezi kitaphanasynyň kitaphançysy L.Annamyradowa çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.