“Kanun we zenan mertebesi” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

25.07.2023 41
“Kanun we zenan mertebesi” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda zenanlaryň hukuklary we borçlary, maşgala mukaddesligi, ahlak terbiýesi, gender deňligi barada wagyz etmek maksady bilen “Kanun we zenan mertebesi” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Kerki etrap prokurorynyň tälim alyjy kömekçisi Ş.Ataýew, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa çykyş etdiler. Çykyş edenler ýurdumyzda zenan mertebesiniň belent tutulmagy bagtyýar durmuşyň berkarar edilmeginiň aýdyň nyşanydygyny, enelere hormat goýmakda, gelin-gyzlarymyzy mertebelemekde hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda döwletimiz tarapyndan alnyp barylýan uly ähmiýetli işler ýurtda zenanlarymyzyň abraýyny belende göterýändigini bellediler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.