Lebap welaýat kitaphanasynda okuw maslahatyny geçirdi

04.08.2023 93
Lebap welaýat kitaphanasynda okuw maslahatyny geçirdi

Welaýat kitaphanasynda Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi.

Welaýat häkimliginiň, welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň, welaýat polisiýa müdirliginiň, welaýat prokuraturasynyň, adwokatlar kollegiýalarynyň welaýat edaralarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň, baş bilim we saglygy goraýyş müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmaklarynda geçirilen bu okuw maslahatynda degişli mowzuk boýunça pikir alyşmalar boldy. Şonuň ýaly-da degişli çäräniň barşynda sowal-jogap alşylyp, meýilnama laýyklykda ýurdumyzda gender deňligini dowam etdirmek boýunça döwlet we halkara derejesinde amala aşyrylýan işleriň netijelerine üns çekildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.