Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasy 100 ýaşady

11.10.2023 30
Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasy 100 ýaşady

Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu dabaralar Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň gündogar sebitdäki şatlygyna şatlyk goşdy. Demirýolçularyň hassahanasy hökmünde meşhurlyk gazanan bu saglyk merkezi 1923-nji ýylda 25 orunlyk çaklaňja hassahana hökmünde işläp başlady. Soňra mümkinçiligi 170 orunlyga çenli artan hassahanada häzirki wagtda bir wagtyň özünde 90 adam bejergi alyp bilýär. Şanly sene mynasybetli bu hassahanada toý sadakasy hem berildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.