Lebaply küştçüler Türkmenistanyň küşt federasiýasynyň kubogyna gatnaşar

29.09.2023 26
Lebaply küştçüler Türkmenistanyň küşt federasiýasynyň kubogyna gatnaşar

Lebaply küştçüler Tükmenistanyň Küşt federasiýasynyň Kubogy ugrundaky ýaryşa gatnaşar. Ýaryş 1 ― 8-nji oktýabr aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriler. Oňa gatnaşmaga eýýäm ýurdumyzyň sebitlerinden 90 töweregi adam hasaba alyndy. Şu gezekki ýaryşyň tapawutly aýratynlygy 11 aýlawda geçiriljek oýunlaryň her tapgyryndan soňky netijeler dünýä küştçüleriniň web-saýtynyň https://chess-results.com/default.aspx «Türkmenistan» bölüminde ýerleşdiriler. Tükmenistanyň Küşt federasiýasynyň Kubogynyň ýeňijisine 10 müň manat möçberde baýrak garaşýar. 5 sany ýeňiji orundan başga-da, ýaryşda zenanlaryň, 18 we 12 ýaşa çenli oglanlaryň hem-de gyzlaryň her derejesi boýunça 3 sany baýrakly ýer garaşýar. Ýaryşyň jemleriniň jemlenýän gününde ― 8-nji oktýabrda nusgawy, blis we çalt görnüşde oýnalýan ugurlary boýunça ýeňijilere dürli Kuboklar we iň az möçberde 4 müň manat baýrak gowşurylar. Ýaryş her ýylda barha köp adamlary özüne çekip, geljekde onuň halkara derejesinde geçirilmegine hem mümkinçilik bar. Oňa diňe professional derejedäki küştçüler däl-de, zehinine göwni ýetýän islendik adam gatnaşyp biler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.