Lebaply türgenler Ýörite olimpiadada iki medala mynasyp boldular

07.07.2023 144
Lebaply türgenler Ýörite olimpiadada iki medala mynasyp boldular

     Lebaply türgenleriň birnäçesi Türkmenistanyň Ýörite olimpiýa Milli merkeziniň ýygyndy toparynyň düzüminde Tomusky Ýörite olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlaryň birnäçesine mynasyp boldular. Germaniýanyň Berlin şäherinde geçirilen Olimpiadada türkmen türgenleri sportuň alty görnüşi boýunça ýaryşdylar.

     Dünýäniň dört gezek çempiony, köp sanly rekordlaryň eýesi, türkmenabatly türgen Babajan Rozyýewiň gazanan üstünligini aýratyn bellemek gerek. Ol 1500 we 3 müň metr aralyga ylgamak boýunça geçirilen ýaryşlara daun sindromly ýeke-täk türgen bolup gatnaşdy. Muňa garamazdan, 37 ýaşly türgen 1500 metr aralyga ylgamakda pellehana üçünji bolup geldi, 3 müň metr aralyga geçirilen ýaryşda bolsa ilkinji bäşlige girdi.

     Babajany Olimpiada baýry tälimçi, bedenterbiýäniň we sportuň göreldesi Jorakuly Hojamberdiýew taýýarlady. Tälimçä kärdeşi Nataliýa Kosowa ýardam berdi.

     Ýeri gelende aýtsak, Olimpiadanyň ýeňil atletika boýunça ýaryşlaryna paýtagtly Nurana Allaberenowa hem gatnaşyp, 200 metr aralyga ylgamak boýunça altyn medala mynasyp boldy. Ilkinji halkara synagyna çykan türgeniň bu üstünligi sport jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekdi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.