Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry

18.07.2023 132
Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry

     Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi bilen bu medeniýet ojagynyň bilelikde guramaklarynda geçirilen çärä medeniýet we sungat işgärleri, talyp ýaşlar gatnaşdylar. Döredijilik duşuşygynda çykyş edenler akyldar şahyryň şygyrlarynyň çeperçiligi, çuňňur many-mazmuny we nesilleri terbiýelemekdäki ähmiýeti dogrusynda gürrüň etdiler. Çäräniň dowamynda şahyryň şygyrlaryndan bentler labyzly okaldy. Akyldar şahyryň döredijiliginde rowaýatlaryň çeper beýan edilişi bilen baglanyşykly gyzykly söhbetler şygyr muşdaklarynda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy. Soňra çärä gatnaşanlar muzeýe gezelenç etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.