Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy

03.08.2023 113
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy

Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatyň hem-de serginiň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bu medeniýet ojagy bilen bilelikde guramagynda geçirilen çärä bilim, medeniýet ulgamlarynyň işgärleri we talyp ýaşlar gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda çykyş eden döredijilik işgärleri Magtymguly Pyragynyň edebi mirasynyň özboluşly aýratynlyklary barada gürrüň etdiler. Magtymguly Pyraga bagyşlanyp döredilen goşgular çärä gatnaşyjylarda ýakymly täsirleri galdyrdy. Soňra myhmanlar sergide ýerleşdirilen gadymy gymmatlyklar we Magtymguly Pyragynyň elde göçürilen kitaplary bilen tanyşdylar. Sergide ýerleşdirilen zergärçilik önümlerindäki sünnälenilip bejerilen nagyşlar, haly önümleriniň nepisligi milli mirasymyz bilen gyzyklanýan ildeşlerimizde uly gyzyklanma döretdi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.