“Manyly ömür–nesillere görelde” atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi

13.09.2023 16
“Manyly ömür–nesillere görelde” atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýaşlaryň beýik söz ussadynyň döredijiligini belent ynsanperwer taglymlara ýugrulan döredijilik mirasyny has içgin öwrenmegi dowam etmek maksady bilen Kerki etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň okuwçylarynyň we mugallymlarynyň gatnaşmagynda “Manyly ömür–nesillere görelde” atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi. Duşuşykda mekdebiň müdiriniň orunbasary Y.Jepbarow, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa gündogaryň görnükli söz ussady Magtymguly Pyragynyň döredijiligi, Gahryman Arkadagymyzyň Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli döreden “Pähim paýhas ummany – Magtymguly Pyragy” atly goşgusynyň çuň many-mazmuny, ähmiýeti hakynda çykyş etdiler. Aýdym-sazly duşuşygyň dowamynda mekdebiň okuwçylary Magtymguly Pyragynyň goşgularyna döredilen aýdymlary uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Çäräniň soňunda oňa gatnaşyjylar ýaş nesil üçin okamaga, öwrenmäge, işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza çäksiz alkyşlaryny beýan etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.