Mekdeplerde ýeňil abatlaýyş işleri tamamlandy

31.07.2023 106
Mekdeplerde ýeňil abatlaýyş işleri tamamlandy

     Welaýatymyzyň etrap-şäherlerindäki orta mekdepleriň we mekdep-internatlaryň 389-synda ýeňil abatlaýyş işleri doly tamamlandy. Welaýat baş bilim müdirligi tarapyndan işlenilip düzülen meýilnama laýyklykda orta mekdepleriň synp otaglarynda, dälizlerde, kitaphanalarda, sport zallarynda we meýdançalarda abatlaýyş işleri göwnejaý alnyp baryldy we yşyklandyryş ulgamy gözden geçirildi. Häzirki günlerde Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär. 

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.