“Milletler tanalar Lideri bilen”

26.09.2023 38
“Milletler tanalar Lideri bilen”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap merkezi kitaphanasy, etrap bilim bölümi bilen bilelikde, ýurdymyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň “Mekan” köşginde Dünýä Türkmenleriň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahatynyň geçirildi hem-de daşary ýurtda ýaşaýan watandaşlarmyz bilen hemmetaraplaýyn gatnaşyklaryny pugtalandyrmak ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine dünýä döwletleri bilen syýasy-diplomatik, söwda ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň ähmiýeti barada “Milletler tanalar Lideri bilen” atly maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň başlygy Ý.Haýytow, etrabyň merkezi kitaphanasynyň kitaphançysy L.Annamyradowa etrabyň 1-nji orta mekdebiniň terbiýeçilik boýunça orunbasary H.Jumanýazow çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.