“Milli gymmatlyklarymyz – adamzadyň hazynasy”

26.07.2023 108
“Milli gymmatlyklarymyz – adamzadyň hazynasy”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň medeniýet bölüminde ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl gymmatlyklarynyň sanawyna goşulan “Türkmeniň keşdeçilik sungaty”, “Türkmen milli halyçylyk sungaty”, “Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk” ýaly milli gymmatlyklarymyzy ýitirmän saklamak, olary ösdürmek geljekki nesillere ýetirmek maksady bilen “Milli gymmatlyklarymyz – adamzadyň hazynasy” atly wagyz- nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Kerki etrap medeniýet bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni G.Penjiýewa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.