Milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasydyr

19.10.2023 43
Milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasydyr

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Halaç etrap bölümi, etrap häkimligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Halaç etrap birleşmesi bilen bilelikde Çeper halyçylyk kärhanasynyň mejlisler zalynda edara-guramalarynda zähmet çekýän zenanlaryň gatnaşmagynda milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasy barada giňişleýin düşündirmek maksady bilen "Milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasydyr" atly maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň bölüminiň müdiri G.Amansähedowa, Halaç etrap medeniýet merkeziniň artisti A.Tokurowa, Halaç etrabynyň 4-nji orta mekdebiniň mugallymy O.Möwliýewa çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.