Mynasyp goşant goşýarlar

21.07.2023 50
Mynasyp goşant goşýarlar

     Lebap welaýatynyň «Miwe» oba hojalyk senagat birleşigi ilaty oba hojalyk önümleri bilen üpjün etmäge mynasyp goşant goşýar. Şu ýylyň degişli görkezijileri boýunça «Miwe» oba hojalyk senagat birleşiginde şertnama esasynda bakjaçy-kärendeçilerden sowadyjy ammarlara 6806 tonna gök we bakja önümleri kabul edildi. Ammara gelen oba hojalyk önümleri ýurdumyzyň ak bazarlaryna ugradylýar. Ammarda saklanylýan gök-bakja ekinleri, miweler degişli saklanyş we sowadyş görkezijileri esasynda saklanylýar. Oba hojalyk senagat birleşigine degişli bolan gök-miwe önümlerini gaplaýjy bölümlerde ýylyň başyndan bäri 1454 müň şertli banka gaplanyldy.

     Gazanylýan zähmet ýeňişleri «Miwe» oba hojalyk senagat birleşiginiň işgärleriniň yhlasynyň miwesidir. Oba hojalyk senagat birleşiginiň agzybir işgärleri halal zähmet çekmäge, döredijilikli işlemäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Arkadagly Serdarymyza hem-de Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden alkyş sözlerini aýdýarlar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.