Oba hojalyk möwsümleri talabalaýyk dowam edýär

19.10.2023 53
Oba hojalyk möwsümleri talabalaýyk dowam edýär

Lebap welaýatynda bugdaý ekişi bellenen talaplara laýyklykda alnyp barylýar. Ekiş geçirilen ýerlerde kadaly gögeriş almak boýunça degişli işler dowam edýär. Sebitde ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak hem-de harmanhanalara tabşyrmak boýunça işler durmuşa geçirilýär. Şaly ekilen meýdanlarda ýetişdirilen hasyly ýygnap almak boýunça hem degişli işler ýola goýulýar. Bugdaý ekişiniň ýokary hilli geçirilmeginiň geljek ýylda bol hasyl almagyň kepilidir. 

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.