Oba hojalyk tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň 700 görnüşi öndürilýär

08.09.2023 107
Oba hojalyk tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň 700 görnüşi öndürilýär

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda geçen aýda gowaçalaryň uçlaryny çyrpmakda ulanylýan tehniki enjamlaryň uly toplumy öndürildi. Ätiýaçlyk şaýlaryň bolsa 600-700 görnüşi ýasaldy. Bu şaýlaryň käbir görnüşleriniň öňünden hem ätiýaçlyk gory döredilýär. Bu bolsa möhüm oba hojalyk möwsümlerinde önüm öndürijileriň buýurmalarynyň bökdençsiz kanagatlandyrylmagyna, ekerançylyk işleriniň öz möhletlerinde ýerine ýetirilmegine oňyn täsirini ýetirýär. Sehlerde işleriň sazlaşykly ýöredilmeginiň netijesinde ýylyň başyndan bäri 1 million 740 müň manatlykdan gowrak iş ýerine ýetirilipdir. Munuň özi şu ýyl üçin meýilleşdirilen 1 million 870 müň manatlyk işiň eýýäm möhletinden öň ýerine ýetirilmeginiň öň ýanyndadygyny aňladýar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.