Ösüşiň täze tapgyrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ähmiýeti

06.09.2023 123
Ösüşiň täze tapgyrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ähmiýeti

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň bilim bölüminde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we jemgyýetçilik ähmiýeti barada wagyz etmek maksady bilen “Ösüşiň täze tapgyrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ähmiýeti” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Kerki etrabynyň bilim bölüminiň başlygy B.Jumageldiýew, Kerki etrabynyň 1-nji orta mekdebiniň müdiri G.Perdaýewa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.