“Ösüşlere beslenýän gözel ýurdum”

01.09.2023 171
“Ösüşlere beslenýän gözel ýurdum”

Asuda, bagtyýar, gözel diýarymyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly senelere, taryhy wakalara beslenýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe çagalaryň, şeýle hem ýaşlaryň ählitaraplaýyn kadaly ösmegi ugrunda durmuşa geçirilýän işleriň hukuk binýady has-da berkidilýär. Hormatly Prezidentimiziň “Her bir ýurduň bagtyýarlygy, abadançylygy ösüp gelýän ýaş nesil hakdaky aladalardan gözbaş alýar” diýen ajaýyp sözleri bu ugurda amala aşyrylýan işleriň esasy çilgisidir. Şu nukdaýnazardan ugur alyp, ýurdumyzda ýaşlaryň döwrebap bilim almagyna kämil şahsyýetler bolup ýetişmegimiz üçin ähli işler durmuşymyza ornaşdyryldy. Ýaş nesliň bilim sowatlylyk derejesini dünýä ülňülerine laýyk getirmek babatynda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Ynha biziň etrabymyzda hem şatlykly pursatlaryň biri çünki