«Pyragy dillerde dessan» atly aýdym-sazly dabara geçirildi

29.08.2023 85
«Pyragy dillerde dessan» atly aýdym-sazly dabara geçirildi

Darganata etrap medeniýet merkezinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Pyragy dillerde dessan» atly aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa etrabyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri we ýaşulular gatnaşdylar. Dabarada edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli medeniýetimizde, sungatda ýetilen belent sepgitler, Gündogaryň beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna görülýän taýýarlyk işleri dogrusynda giňişleýin durlup geçildi. Etrabyň sungat ussatlarynyň taýýarlan aýdym-sazly çykyşlary, edebi-sazly kompozisiýasy çäräniň täsirliligini has-da artdyrdy. Ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlarda, tanslarda, folklor çykyşlarynda täze taryhy eýýamyň, agzybirligiň, dost-doganlygyň waspy edildi. Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen aýdymlaryň ýerine ýetirilmegi bu ýere gelenlere ýakymly duýgulary bagyş etdi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.