“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

18.10.2023 32
“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

Çärjew etrap häkimligi we etrap medeniýet bölümi tarapyndan «ak altynly» pellerde gaýratly zähmet çekýän daýhanlaryň armasyny ýetirmek maksady bilen medeni çäreler guralýar. Şeýle çäre golaýda etrabyň «Parahat» daýhan birleşigindäki meýdan düşelgesinde günortan arakesme wagtynda geçirildi. Onda Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda ekerançylykda, şol sanda pagtaçylykda ýetilýän belent sepgitler, bu pudagyň döwrebap tehnikalar bilen üpjün edilişi dogrusynda buýsançly söhbet edildi. Çärede etrabyň sungat ussatlary ajaýyp zamanamyzy, daýhan zähmetini, tebigat gözelliklerini wasp edýän aýdym-sazlar, tanslar bilen çykyş etdiler. Kitaphanaçylar bu ýerde kitap sergisini guradylar. Çäre mahalynda pagta ýygymynda aýratyn tapawutlanan pagtaçy kärendeçiler, kombaýnçylar Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat, etrap komitetleri tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanyldy.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.