“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

18.10.2023 67
“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda raýatlaryň öz janyna kast etmeginiň öňüni almak, sagdyn-durmuş ýörelgesini, tertip-düzgüni ýerine ýetirmegi ündemek maksady bilen Kerki etrabynyň 21-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp okuwçylaryň gatnaşmagynda “Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň sanly ulgam boýunça hünärmeni O.Aşirowa, Türkmenistanyň Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň Kerki etrap wekili Ý.Ýoldaşowa, mekdebiň mugallymy A.Öwezowa çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.