“Saglyk bagtyýarlygyň söýegi” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

20.09.2023 56
“Saglyk bagtyýarlygyň söýegi” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, okuwçylaryň arasynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda raýatlaryň öz janyna kast etmeginiň öňüni almak, sagdyn-durmuş ýörelgesini ündemek, ýol-hereketiniň howpsuzlygyny, ýol-hereket düzgünlerini wagyz etmek maksady bilen Kerki etrabynyň 24-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda “Saglyk bagtyýarlygyň söýegi” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Kerki etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça bölümçesiniň uly gözegçisi, polisiýanyň kapitany P.Annaýew, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri A.Joraýew, Kerki etrabynyň 24-nji orta mekdebiniň guramaçysy N.Rahmanowa çykyş etdiler. Çykyşlarda sagdyn durmuş ýörelgeleri, öz janyňa kast etmezlik barada, ýol-hereketiniň howpsuzlygyny güýçlendirmek maksady bilen her ýylyň 1-30-njy sentýabry aralygynda geçirilýän “Ýol-hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň ähmiýeti, ýol-hereketiniň düzgünlerini berjaý etmek wagyz edildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.