“Saglyk – ynsan başynyň täji” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

07.09.2023 23
“Saglyk – ynsan başynyň täji” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, okuwçylaryň arasynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda raýatlaryň öz janyna kast etmeginiň öňüni almak, sagdyn-durmuş ýörelgesini ündemek, ýol-hereketiniň howpsuzlygyny, ýol-hereket düzgünlerini wagyz etmek maksady bilen Kerki etrabynyň 1-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda “Saglyk – ynsan başynyň täji” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz nesihat çäresinde Kerki etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça bölümçesiniň uly gözegçisi, polisiýanyň kapitany P.Annaýew, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni E.Ýoldaşowa, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň Kerki etrap wekili Ý.Ýoldaşowa, Kerki etrabynyň 1-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary M.Hamraýewa çykyş etdiler. Çykyşlarda ýurdumyzda gazanylýan ösüşler, saglyk syýasatynyň çäklerinde alnyp barylýan sagdyn durmuş ýörelgeleri, öz janyňa kast etmezlik, ýol-hereketiniň howpsuzlygyny güýçlendirmek maksady bilen her ýylyň 1-30-njy sentýabry aralygynda geçirilýän “Ýol-hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň ähmiýeti, ýol-hereketiniň düzgünleri we kadalary giňişleýin ündeldi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.