“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”

22.09.2023 35
“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”

Türkmenabat şäherindäki “Lebap” toý mekanynda Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň hem-de welaýat baş bilim müdirliginiň bilelikde guramaklarynda “Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!” atly aýdym-sazly dabara geçirildi.Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen dabara öňdebaryjy bilim işgärleri, ýaşulular, welaýat ýörite sungat mekdebiniň talyplary gatnaşdylar. Çäre gatnaşanlar welaýat medeniýet merkeziniň aýdymçy-sazandalarynyň taýýarlan baýramçylyk konsertine tomaşa etdiler. Ýerine ýetirilen joşgunly aýdymlarda, tanslarda ýurt Garaşsyzlygynyň, hemişelik Bitaraplygynyň, dost-doganlygyň waspy giňden ýetirildi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.